top of page

PROJECTS - ПРОЕКТИ

Since its inception, B2B CONSULTING has been developing high-profile commercial projects, helping companies to internationalize their business and developing competitiveness in Italian and foreign commercial channels. The over 30 years of experience in the field, in the various channels, make B2B CONSULTING the ideal partner for new business opportunities.


От самото си създаване B2B CONSULTING разработва широко известни търговски проекти, помагайки на компаниите да интернационализират своя бизнес и
развивайки конкурентоспособността в италианските и чуждестранните търговски канали . Над 30 години опит в областта, в различните канали, правят B2B CONSULTING идеалният партньор за нови визмостс.
bulgaria_1.png
"Food Makers Italy" PROJECT
Photo_1624821957462.jpg

Food Makers Italy was born with the aim of making known the peculiarities of the best Italian food productions. The enthusiasm of those who consider themselves a "food builder" (non-producer) characterizes the choice to compose piece by piece, with a careful selection, what today is our offer. Although today the market has numerous companies distributing "Made in Italy" products, very few can be recognized as having true competence and knowledge of the products themselves. Our mission is to offer

first of all, adequate product information, to arrive at an informed purchase. Few carefully selected products, synonymous with tradition, characterize our offer. Since its first day in the sector, Food Makers Italy offers its customers an excellent selection of products and an extremely attractive price for the quality offered. Our online store wants to be synonymous with quality and information.

Food Makers Italy is not only aimed at consumers, but also at all foreign players who wish to expand the assortment range, with products resulting from certified supply chains, synonymous with tradition and "Made in Italy" quality.

bulgaria_1.png

Food Makers Italy е насочена не само към потребителите, но и към всички чуждестранни играчи, които желаят да разширят асортиментната гама, с продукти, получени от сертифицирани вериги за доставки, синоним на традиция и качество "Made in Italy".

Food Makers Italy е роден с цел да разкрие особеностите на най-добрите италиански хранителни производства. Ентусиазмът на онези, които се смятат за "производител на храни" (непроизводител), характеризира избора да композираме парче по парче, с внимателен подбор, какво днес предлагаме. Въпреки че днес на пазара има много компании, разпространяващи продукти "Произведено в Италия", много малко могат да бъдат признати като притежаващи истинска компетентност и познания за самите продукти. Нашата мисия е първо да предложим адекватна информация за продукта, за да стигнем до информормирану. Малко внимателно подбрани продукти, синоним на традиция, характеризират нашето предложение. Още от първия си ден в сектора, Food Makers Italy предлага на своите клиенти отличен избор от продукти иконтекотеконтекотекантекотекотекотекотекантеконтеконтекантекантекотекотр Нашият онлайн магазин иска да бъде синоним на качество и информация.

20200418_124559.jpg
PROJECT "Bakery products"
Logo dell'azienda di un cliente

From the brilliant intuition of Domenico Tarantini, TESORI d'Apulia was born with the idea of supporting the large-scale retail trade in the Italian and foreign distribution scenario. In a very short time the company acquired numerous contracts for the production of typical Apulian Taralli under the brand of important distribution brands, leaving after a few years the old factory for one more suited to the volumes produced.

Today B2B CONSULTING supports the company by offering General and Commercial Management services, optimizing contractual aspects and relations with existing customers.

bulgaria_1.png

От брилянтната интуиция на Доменико Тарантини, TREASURES of Apulia се ражда с идеята да подкрепи мащабната търговия на дребно в италианския и чуждестранен сценарий на дистрибуция . За много кратко време компанията придоби многобройни договори за производство на типичен Apulian Taralli под марката на важни дистрибуторски марки, оставяйки след няколко години старата фабрика за още една , подходяща за произведените обеми.
Днес B2B CONSULTING подкрепя компанията, като предлага услуги за общо и търговско управление, оптимизиране на договорни аспекти и отношения със съществуващите
клиенти .

"CCIBI" PROJECT
lavoratobianco1_edited.jpg

B2B CONSULTING works closely with the Italian Bulgarian Chamber of Commerce, which aims to promote institutional and cultural exchanges between people, organizations, institutions and

Italian and Bulgarian company representatives, with a view to the friendship and proximity of the two nations on the European scene.

bulgaria_1.png

B2B CONSULTING завършва професионалното си израстване чрез асоцииране със Studio VR & Partners. VR & Partner е водеща компания в сектора на бизнес консултирането за търговски отношения между Италия и България. За много кратко време от раждането си тя се квалифицира като отправна точка за онези италиански финансови и производствени компании, които искат да използват новите бизнес възможности, идващи от съседна България. Той използва уникален международен екип, способен да съчетае експертни познания и постижения в правната, икономическата и техническата област в услуга на своите клиенти

PROGETTO "SA Innova Consulting"
20230919_110451_0002.png

Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership strategica con SA Innova Consulting, un passo significativo nel nostro impegno a fornire ai nostri clienti soluzioni aziendali innovative e complete. Questa collaborazione ci consente di espandere ulteriormente il nostro portfolio di servizi e offrire una gamma completa di servizi di costituzione societaria in Bulgaria.

La nostra partnership con SA Innova Consulting offre una serie di vantaggi ai nostri clienti:

- Esperti Qualificati: Collaborate con un team di esperti qualificati nel Temporary Management e nella costituzione di società in Bulgaria.

- Risparmio di Tempo e Risorse: Riduciamo il carico di lavoro amministrativo e gestionale, consentendovi di concentrarvi sul vostro core business.

- Espansione Aziendale Sicura: Riduciamo i rischi associati all'espansione internazionale, garantendo che il vostro processo di costituzione societaria sia conforme alle leggi locali.

- Massimizzazione dei Vantaggi Fiscali: Sfruttate le opportunità fiscali offerte dalla Bulgaria per massimizzare il vostro risultato economico aziendale.

Guardiamo avanti con entusiasmo a una partnership di successo con SA Innova Consulting e alla possibilità di assistervi nell'ottenere il massimo dalle vostre operazioni internazionali. Continueremo a lavorare instancabilmente per fornire soluzioni aziendali su misura per le vostre esigenze in evoluzione.

bulgaria_1.png

"Ние сме въодушевени да обявим нашето стратегическо партньорство с SA Innova Consulting, съществената стъпка в нашето усилие да предоставяме на нашите клиенти иновативни и пълни решения за бизнеса. Тази сътрудничка ни позволява да разширим портфолиото си от услуги и да предлагаме пълна гама от услуги за учредяване на компании в България.

Нашето партньорство с SA Innova Consulting предоставя редица предимства на нашите клиенти:

Квалифицирани експерти: Сътрудничество с квалифициран екип от експерти в управлението на временните проекти и учредяването на компании в България.

Икономия на време и ресурси: Намаляваме административната и управленска тежест, позволявайки ви да се съсредоточите върху сърдечния ви бизнес.

Безопасно разширение на бизнеса: Намаляваме рисковете, свързани с международното разширение, като гарантираме, че процесът на учредяване на компанията ви е в съответствие с местните закони.

Максимизиране на данъчните облаги: Използвайте данъчните предимства, предлагани от България, за максимално оптимизиране на икономическите резултати на вашата компания.

Ще продължим да работим неуморно, за да предоставим индивидуални бизнес решения, които отговарят на развиващите се ваши нужди."

bottom of page